E. Puszczałowska-Lizis, E. A. Biała: Terapia osób o specjalnych potrzebach

Opis produktu

Terapia osób o specjalnych potrzebach przedstawia w ujęciu interdyscyplinarnym najczęściej stosowane metody i formy usprawniania osób, które wskutek różnych chorób lub niepełnosprawności nie są zdolne do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Materiał ten zawiera podstawowe wiadomości z zakresu terapii w wybranych zaburzeniach kładąc nacisk na wieloaspektowość tematu.

Autorki, doktor nauk o kulturze fizycznej Ewa Puszczałowska-Lizis i magister fizjoterapii Edyta Agnieszka Biała, postawiły sobie za cel wypełnienie luki w literaturze, dotyczącej terapii osób o specjalnych potrzebach, ponieważ – jak piszą – na rynku brakuje opracowań, które w dość kompleksowy (oraz interdyscyplinarny) sposób przedstawiałyby zagadnienia z zakresu fizjoterapii i rewalidacji takich pacjentów. Ponieważ oddziaływania kierowane na osoby o specjalnych potrzebach muszą uwzględniać wszystkie sfery życia, terapia takich osób wymaga łączenia różnych metod usprawniania (np. motorycznego, psychopedagogicznego oraz adaptacji społecznej), które w niniejszej książce są przedstawione. Omawiane działania skupione są na łagodzeniu skutków, próbach usamodzielnienia i przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb osób dotkniętych tak trudną sytuacją.

Całość składa się z trzech głównych rozdziałów: terapia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia słuchu, wzroku, autyzm, epilepsja), osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ADHD, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (nerwice, depresja, schizofrenia, choroba Alzheimera). Każdy podrozdział przedstawia najpierw informacje o etiologii, objawach, klasyfikacji zaburzeń, a następnie prezentowany jest program działań terapeutycznych polecany przy danym zaburzeniu, który stanowi część esencjonalną tej książki. Ta część zawiera obfity opis najróżniejszych metod i terapii służących konkretnym celom (np. poprawie funkcji poznawczych czy usprawnieniu motoryki małej i dużej – w kontekście danej choroby) wraz ze szczegółowym opisem ich przeprowadzania i zaprezentowaniem konkretnych ćwiczeń, które da się zastosować już po przeczytaniu.

Materiał ten jest polecany przede wszystkim fizjoterapeutom, pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom zajęciowym a także rodzinom i opiekunom chorych, którzy dzięki niemu mogą zdobyć szeroką wiedzę dotyczącą najbardziej aktualnych, specjalistycznych i skoordynowanych metod wspomagania i uprawniania osób o specjalnych potrzebach, niezbędną dla ich własnej pracy zawodowej lub też potrzebną dla tego, by być w stanie pomóc swoim bliskim. Czytelnik otrzymując książkę dostaje pełen zestaw bardzo dobrze przemyślanych i współgrających ze sobą metod pracy odpowiednich dla konkretnych zaburzeń. Niektóre są możliwe do natychmiastowego wdrożenia samemu, inne odwołują się do terapii prowadzonych przez specjalistów, jednak jedno jest pewne: że osoba (chcąca pomóc osobie bliskiej czy też pomagająca w ramach pracy zawodowej) mająca dostęp do tej książki, nie jest pozostawiona sama sobie z chorobą i niepewnością co do oddziaływań, jakie powinny i jakie mogą zostać przeprowadzone, lecz posiada kompleksowy materiał zgodny ze współczesnym stanem wiedzy, które stanowi solidną podstawę, na której można oprzeć swoje działania pomocowe.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Be the first to review “E. Puszczałowska-Lizis, E. A. Biała: Terapia osób o specjalnych potrzebach”